* به علت نوسانات لحظه ای در بازار ، گرفتن تائید قیمت از واحد فروش الزامی می باشد * قیمت پروفیل درآهن آلات اتحاد | آهن آلات اتحاد | قیمت تیرآهن | قیمت میلگرد | قیمت نبشی | ناودانی | ورق | قوطی | آهن آنلاین | خرید ارزان| خرید الکترود|

قیمت پروفیل درآهن آلات اتحاد

جدول وزن ورق گالوانیزه
جدول وزن ورق گالوانیزه
ژوئن 20, 2019
پروفیل آهن
پروفیل آهن
ژوئن 20, 2019

 


جدول وزن پروفیل آهن

جدول وزن پروفیل آهن

جدول وزن پروفیل آهن ارائه شده در آهن اتحاد.

جدول وزن پروفیل آهن
ردیف سایز پروفیل آهن ضخامت پروفیل آهن (mm) وزن پروفیل آهن (kg) طول پروفیل آهن (m) قیمت (ریال)
1 10*20 1 2.8 6 تماس بگیرید
2 10*20 1.5 4.2 6 تماس بگیرید
3 10*20 2 5.6 6 63.000
4 10*25 1 3.4 6 تماس بگیرید
5 10*25 1.5 5.1 6 تماس بگیرید
6 10*25 2 6.8 6 63.000
7 10*30 1 3.9 6 تماس بگیرید
8 10*30 1.5 5.85 6 تماس بگیرید
9 10*30 2 7.8 6 63.000
10 20*20 1 3.9 6 تماس بگیرید
11 20*20 1.5 5.85 6 تماس بگیرید
12 20*20 2 7.8 6 63.000
13 20*20 2.5 9.75 6 تماس بگیرید
14 20*30 1 4.8 6 تماس بگیرید
15 20*30 1.5 7.2 6 تماس بگیرید
16 20*30 2 9.6 6 61.500
17 20*30 2.5 12 6 تماس بگیرید
18 20*40 1 5.8 6 تماس بگیرید
19 20*40 1.5 8.7 6 تماس بگیرید
20 20*40 2 11.6 6 63.000
21 20*40 2.5 14.5 6 تماس بگیرید
22 30*30 1 5.8 6 تماس بگیرید
23 30*30 1.5 8.7 6 تماس بگیرید
24 30*30 2 11.6 6 63.000
25 30*30 2.5 14.5 6 تماس بگیرید
26 30*40 1 6.8 6 تماس بگیرید
27 30*40 1.5 10.2 6 تماس بگیرید
28 30*40 2 13.6 6 63.000
29 30*40 2.5 17 6 تماس بگیرید
30 30*50 1 7.6 6 تماس بگیرید
31 30*50 1.5 11.4 6 تماس بگیرید
32 30*50 2 15.2 6 63.000
33 30*50 2.5 19 6 تماس بگیرید
34 30*60 1 8.6 6 تماس بگیرید
35 30*60 1.5 12.9 6 تماس بگیرید
36 30*60 2 17.2 6 63.000
37 30*60 2.5 21.5 6 تماس بگیرید
38 30*80 1 10.6 6 تماس بگیرید
39 30*80 1.5 15.9 6 تماس بگیرید
40 30*80 2 21.2 6 63.000
41 30*80 2.5 26.5 6 تماس بگیرید
42 40*40 1 7.6 6 تماس بگیرید
43 40*40 1.5 11.4 6 تماس بگیرید
44 40*40 2 15.2 6 63.000
45 40*40 2.5 19 6 تماس بگیرید
46 40*40 3 22.8 6 63.000
47 40*40 3.5 26.6 6 تماس بگیرید
48 40*40 4 30.4 6 تماس بگیرید
49 40*40 5 38 6 تماس بگیرید
50 40*50 1 8.6 6 تماس بگیرید
51 40*50 1.5 12.9 6 تماس بگیرید
52 40*50 2 17.2 6 63.000
53 40*50 2.5 21.5 6 تماس بگیرید
54 40*50 3 25.5 6 63.000
55 40*50 3.5 30.1 6 تماس بگیرید
56 40*50 4 34.4 6 تماس بگیرید
57 40*50 5 43 6 تماس بگیرید
58 40*60 1 9.6 6 تماس بگیرید
59 40*60 1.5 14.4 6 تماس بگیرید
60 40*60 2 19.2 6 63.000
61 40*60 2.5 24 6 تماس بگیرید
62 40*60 3 28.8 6 63.000
63 40*60 3.5 33.6 6 تماس بگیرید
64 40*60 4 38.4 6 تماس بگیرید
65 40*60 5 48 6 تماس بگیرید
66 40*80 1 11.6 6 تماس بگیرید
67 40*80 1.5 17.4 6 تماس بگیرید
68 40*80 2 23.2 6 63.000
69 40*80 2.5 29 6 تماس بگیرید
70 40*80 3 34.8 6 63.000
71 40*80 3.5 40.6 6 تماس بگیرید
72 40*80 4 46.4 6 تماس بگیرید
73 40*80 5 58 6 تماس بگیرید
74 40*100 1 13.4 6 تماس بگیرید
75 40*100 1.5 20.1 6 تماس بگیرید
76 40*100 2 26.8 6 63.000
77 40*100 2.5 33.5 6 تماس بگیرید
78 40*100 3 40.2 6 63.000
79 40*100 3.5 46.9 6 تماس بگیرید
80 40*100 4 53.6 6 تماس بگیرید
81 40*100 5 67 6 تماس بگیرید
82 50*50 1 9.6 6 تماس بگیرید
83 50*50 1.5 14.4 6 تماس بگیرید
84 50*50 2 19.2 6 63.000
85 50*50 2.5 24 6 تماس بگیرید
86 50*50 3 28.8 6 63.000
87 50*50 3.5 33.6 6 تماس بگیرید
88 50*50 4 38.4 6 تماس بگیرید
89 50*50 5 48 6 تماس بگیرید
90 50*60 1 10.6 6 تماس بگیرید
91 50*60 1.5 15.9 6 تماس بگیرید
92 50*60 2 21.2 6 63.000
93 50*60 2.5 26.5 6 تماس بگیرید
94 50*60 3 31.8 6 63.000
95 50*60 3.5 37.1 6 تماس بگیرید
96 50*60 4 42.4 6 تماس بگیرید
97 50*60 5 53 6 تماس بگیرید
98 50*80 1 12.6 6 تماس بگیرید
99 50*80 1.5 18.9 6 تماس بگیرید
100 50*80 2 25.2 6 63.000
101 50*80 2.5 31.5 6 تماس بگیرید
102 50*80 3 37.8 6 63.000
103 50*80 3.5 44.1 6 تماس بگیرید
104 50*80 4 50.4 6 تماس بگیرید
105 50*80 5 63 6 تماس بگیرید
106 50*100 1 14.4 6 تماس بگیرید
107 50*100 1.5 21.6 6 تماس بگیرید
108 50*100 2 28.8 6 63.000
109 50*100 2.5 36 6 تماس بگیرید
110 50*100 3 43.2 6 63.000
111 50*100 3.5 50.4 6 تماس بگیرید
112 50*100 4 57.6 6 تماس بگیرید
113 50*100 5 72 6 تماس بگیرید
114 60*60 2 23 6 63.000
115 60*60 2.5 28.8 6 تماس بگیرید
116 60*80 2 26.9 6 63.000
117 60*80 2.5 33.6 6 تماس بگیرید
118 60*100 2 31 6 63.000
119 60*100 2.5 38.5 6 تماس بگیرید
120 80*80 2 30.8 6 63.000
121 80*80 2.5 38.5 6 تماس بگیرید
122 80*80 3 46.2 6 63.000
123 80*80 4 61.6 6 تماس بگیرید
124 90*90 2 34.5 6 تماس بگیرید
125 90*90 2.5 43 6 تماس بگیرید
126 90*90 3 51.6 6 تماس بگیرید
127 90*90 4 68.8 6 تماس بگیرید
128 100*100 2 38.4 6 تماس بگیرید
129 100*100 2.5 48 6 تماس بگیرید
130 100*100 3 57.6 6 تماس بگیرید
131 100*100 4 76.8 6 تماس بگیرید
132 120*120 2 92 12 تماس بگیرید
133 120*120 3 138 12 تماس بگیرید
134 120*120 4 184 12 تماس بگیرید
135 120*120 5 230 12 تماس بگیرید
136 120*120 6 276 12 تماس بگیرید
137 120*120 8 368 12 تماس بگیرید
138 140*140 3 162 12 تماس بگیرید
139 140*140 4 216 12 تماس بگیرید
140 140*140 5 270 12 تماس بگیرید
141 140*140 6 324 12 تماس بگیرید
142 140*140 8 432 12 تماس بگیرید
143 160*160 3 184 12 تماس بگیرید
144 160*160 4 244 12 تماس بگیرید
145 160*160 5 305 12 تماس بگیرید
146 160*160 6 366 12 تماس بگیرید
147 160*160 8 488 12 تماس بگیرید
148 180*180 3 207 12 تماس بگیرید
149 180*180 4 276 12 تماس بگیرید
150 180*180 5 345 12 تماس بگیرید
151 180*180 6 414 12 تماس بگیرید
152 180*180 8 552 12 تماس بگیرید
153 200*200 3 230 12 تماس بگیرید
154 200*200 4 306 12 تماس بگیرید
155 200*200 5 383 12 تماس بگیرید
156 200*200 6 460 12 تماس بگیرید
157 200*200 8 612 12 تماس بگیرید
158 250*250 5 480 12 تماس بگیرید
159 250*250 6 576 12 تماس بگیرید
160 250*250 8 768 12 تماس بگیرید
161 300*300 8 921 12 تماس بگیرید
162 300*300 10 1150 12 تماس بگیرید