* به علت نوسانات لحظه ای در بازار ، گرفتن تائید قیمت از واحد فروش الزامی می باشد * سایز تیر آهن | آهن آلات اتحاد | قیمت تیرآهن | قیمت میلگرد | قیمت نبشی | ناودانی | ورق | قوطی | آهن آنلاین | خرید ارزان| خرید الکترود|

سایز تیر آهن

سایز تیر آهن

آگوست 29, 2019
تیرآهن 27

تیرآهن 27

تیرآهن 27 فروش تیر آهن 27 قیمت تیر آهن 27 تیرآهن 27 کارخانه فروش تیرآهن 27 کارخانه قیمت تیرآهن 27 کارخانه تیرآهن 27 کارخانه اصفهان تیرآهن […]
ژوئن 20, 2019
تیرآهن 24

تیرآهن 24

تیرآهن 24 فروش تیر آهن 24 قیمت تیر آهن 24 تیرآهن 24 کارخانه فروش تیرآهن 24 کارخانه قیمت تیرآهن 24 کارخانه تیرآهن 24 کارخانه اصفهان تیرآهن […]
ژوئن 20, 2019
تیرآهن 22

تیرآهن 22

تیرآهن 22 فروش تیر آهن 22 قیمت تیر آهن 22 تیرآهن 22 کارخانه فروش تیرآهن 22 کارخانه قیمت تیرآهن 22 کارخانه تیرآهن 22 کارخانه اصفهان تیرآهن […]
ژوئن 20, 2019
تیرآهن 20

تیرآهن 20

تیرآهن 20 فروش تیر آهن 20 قیمت تیر آهن 20 تیرآهن 20 کارخانه فروش تیرآهن 20 کارخانه قیمت تیرآهن 20 کارخانه تیرآهن 20 کارخانه اصفهان تیرآهن […]
ژوئن 20, 2019
تیرآهن 18

تیرآهن 18

تیرآهن 18 فروش تیر آهن 18 قیمت تیر آهن 18 تیرآهن 18 کارخانه فروش تیرآهن 18 کارخانه قیمت تیرآهن 18 کارخانه تیرآهن 18 کارخانه اصفهان تیرآهن […]
ژوئن 20, 2019
تیرآهن 16

تیرآهن 16

تیرآهن 16 فروش تیر آهن 16 قیمت تیر آهن 16 تیرآهن 16 کارخانه فروش تیرآهن 16 کارخانه قیمت تیرآهن 16 کارخانه تیرآهن 16 کارخانه اصفهان تیرآهن […]
ژوئن 20, 2019
تیرآهن 14

تیرآهن 14

تیرآهن 14 فروش تیر آهن 14 قیمت تیر آهن 14 تیرآهن 14 کارخانه فروش تیرآهن 14 کارخانه قیمت تیرآهن 14 کارخانه تیرآهن 14 کارخانه اصفهان تیرآهن […]
ژوئن 20, 2019
تیرآهن 12

تیرآهن 12

تیرآهن 12 فروش تیر آهن 12 قیمت تیر آهن 12 تیرآهن 12 کارخانه فروش تیرآهن 12 کارخانه قیمت تیرآهن 12 کارخانه تیرآهن 12 کارخانه اصفهان تیرآهن […]
ژوئن 20, 2019
جدول سایز تیرآهن

جدول سایز تیرآهن

جدول سایز تیرآهن جدول سایز تیرآهن ارائه شده در آهن اتحاد. جدول سایز تیرآهن ردیف سایز تیرآهن ارتفاع (mm) عرض بال (mm) ضخامت جان (mm) ضخامت […]